แหล่งรวมความรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ (New media) ผ่านเว็บไซต์ www.cmucuteajarn.cmu.ac.th เป็นสื่อการสอนที่นำเสนอความรู้ และเนื้อหาบทเรียนที่เป็นพื้นฐานสำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน จากกลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่มได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ( Health Sciences) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sciences and Technology) และ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences and Humanities) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ ไปพร้อมกับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ในเนื้อหาวิชาแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดทำสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ และตอบสนองนโยบาย Digital University ของมหาวิทยาลัย

Recently Added


CMU CuteAjarn
 ITSC
 547     00:13:01   
CMU CuteAjarn
 ITSC
 526     00:09:35   
CMU CuteAjarn
 ITSC
 514     00:07:39   

Most Popular

Also Check Out

 ITSC
 1272     00:08:58   

Popular

 4461               00:05:50   
 3273               00:16:22   

News

CMU CuteAjarn