Jumbo plus

ในปัจจุบันที่โลกหมุนอยู่ตลอดเวลา สิ่งต่างๆ รอบตัวก็ได้หมุนเปลี่ยนตามไปด้วยอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาความก้าวหน้าด้านต่างๆ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นด้าน การแพทย์ การศึกษา ระบบเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี ที่นับว่ามีการพัฒนา ก้าวหน้ากว่าเรื่องอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน ที่เห็นได้ชัดคือการพัฒนาในเรื่องของ การติดต่อสื่อสาร ที่มีความรวดเร็ว ฉับไว สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ข้อมูลที่รับ-ส่ง สามารถส่งได้ในปริมาณมากๆ โดยได้ข้อมูลที่ครบถ้วย ชัดเจน ถูกต้อง สิ่งที่กล่าวไปนั้น ต้องอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง ต้องมีสัญญาณที่รวดเร็ว สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งหรือรับพร้อมๆ กันได้ในปริมาณมากๆ การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการที่กว้างขึ้น ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่า การศึกษาในปัจจุบัน ไม่ได้มีอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น เพราะการศึกษาสมัยนี้คือการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาในยุคดิจิตอล ที่มีการเชื่อมโยงความรู้จากหลายแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะความรู้จากโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ตระหนักถึงข้อนี้ และไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการที่จะพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2546 โดยมีสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการ
 1454    54
 ITSC
 267     00:04:20   
 ITSC
 259     00:09:40