การคุมกำเนิด 3

ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ้าพูดถึงเรื่องประจำเดือนกับผู้หญิง เป็นเรื่องที่แยกกันไม่ได้เลย เพราะผู้หญิงทุกคนจะต้องมีประจำเดือน การเริ่มมีประจำเดือนเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ โดยอายุที่เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก ปกติจะอยู่ระหว่างอายุ 7-16 ปี แต่ในเด็กไทยส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่อายุ 11-12 ปี โดยในช่วง 1-2 ปีแรกของการมีประจำเดือน อาจมีรอบประจำเดือนมาไม่ สม่ำเสมอ เป็นผลจากการควบคุมของระดับฮอร์โมนเพศยังไม่สมบูรณ์นั่นเอง การมีประจำเดือนเป็นเรื่องที่ดี เพราะนั่นแสดงถึงการเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ และยังบ่งบอกถึงสุขภาพของผู้หญิงอีกด้วย แต่ในบางครั้งก็สร้างความกังวลให้กับผู้หญิงอีกด้วยเช่นกัน เพราะการมีจะจำเดือนนั่นก็หมายถึงว่าผู้หญิงคนสามารถที่จะตั้งครรภ์ พร้อมที่จะมีบุตรได้ ดังนั้นผู้หญิงจึงต้องระมัดระวังการเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม
 1271    52
 ITSC
 4107     00:15:59   
 ITSC
 832     00:13:01