แหล่งรวมความรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ (New media) ผ่านเว็บไซต์ www.cmucuteajarn.cmu.ac.th เป็นสื่อการสอนที่นำเสนอความรู้ และเนื้อหาบทเรียนที่เป็นพื้นฐานสำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน จากกลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่มได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ( Health Sciences) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sciences and Technology) และ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences and Humanities) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ ไปพร้อมกับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ในเนื้อหาวิชาแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดทำสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ และตอบสนองนโยบาย Digital University ของมหาวิทยาลัย

Recently Added


CMU CuteAjarn
 ITSC
 2253     00:04:20   

Most Popular

Also Check Out

 ITSC
 2253     00:04:20   
 ITSC
 2136     00:09:40   

Popular

 7859               00:05:50   

News

CMU CuteAjarn